Finanțări de până într-un million de euro pentru IMM-urile din sectoarele competitive din Regiunea Nord-Est

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a publicat, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului pentru finanțarea IMM-urilor (axa prioritară 2 – ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”).

Domenii/coduri CAEN finanțabile

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.

Printre sectoarele finanțate se numără și tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC), cu următoarele coduri CAEN:  5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator; 5829 Activităţi de editare a altor produse software; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; 6312 Activităţi ale portalurilor web.

Programul va sprijini companiile care au potențial să-și dezvolte/mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței. Astfel, se are în vedere sprijinirea companiilor care operează în domenii economice în care se poate dezvolta și/sau menține un avantaj competitiv și, în general, dezvoltarea activității lor economice.

Membrii Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub pot solicita consultanță gratuită în vederea elaborării și depunerii cererilor de finanțare.

Ce se finanțează?

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 1. Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

o Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

o Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;

 1. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

o Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;

o Internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale etc).

Important:

Proiectul propus trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a activităților finanțabile prin ajutor de minimis.

Care este valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile?

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Care este alocarea apelului de proiecte?

Alocarea prezentului apel de proiecte este de 172,94 milioane euro.

Pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui), alocarea este de 30,28 milioane EUR.

Cine poate beneficia de finanțare în cadrul prezentului apel de proiecte?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban și rural.

Alte condiții care trebuie îndeplinite cumulativ:

 • a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare;
 •  nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă;
 • a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a solicitantului,  indifferent de domeniul de activitate vizat de investiție);
 • a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate;
 • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Care sunt ratele de co-finanțare și care este valoarea contribuției proprii?

Pentru investițiile din ajutorul regional:

 • Întreprinderi mijlocii – 60% cofinanțare, 40% contribuție proprie;
 • Întreprinderi mici și microîntreprinderi – 70% cofinanțare, 30% contribuție proprie.

Pentru investițiile în regim de minimis:

 • Valoarea maximă care poate fi solicitată este de 200.000 euro, contribuția proprie fiind de 10%.

Notă:

Un solicitant poate beneficia de o sumă totală de 200.000 euro din fonduri publice pe o perioadă de 3 ani consecutivi. Dacă acesta a beneficiat déjà de ajutor de minimis în ultimii ani într-o valoare mai mică de 200.000 euro, poate solicita prin prezentul proiect doar diferența.

Procedura de depunere

Proiectele se vor depune într-un interval de 6 luni, în platform MySMIS.

Selecția proiectelor se va realiza astfel:

 • cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel.
 • dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 84 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din lunile următoare.

Detalii privind tipurile de investiții eligibile

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale
  • lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data lansării apelului de proiecte.
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate.
 • Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri, misiuni comerciale şi expoziţii internaţionale).

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis .

 

MENȚIUNI

 1. Prezentele date sunt extrase din Ghidul Solicitantului aflat în procedură de consultare publică. Ghidul integral și anexele acestuia pot fi consultate aici. Eventualele sugestii și recomandări privind modificarea Ghidului se pot transmise până la data de 24 august a.c., la adresa: info@mdrap.ro.
 2. Companiile membre ale Clusterului Regional Inovativ EURONEST IT&C Hub pot beneficia de consultanță gratuită în vederea elaborării și depunerii de cereri de finanțare care vizează investiții situate pe raza celor 6 județe din Regiunea Nord-Est.  

 

Pentru orice informații, vă rugăm să ne contactați:

E-mail: office@adieuronest.ro, euronest@yahoo.com

Tel/Fax: 0232-273814